ΤΕΕ: Ψηφιοποίηση οικοδομικών αδειών και σύνδεση με ταυτότητα κτιρίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, το ΤΕΕ αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της ψηφιοποίησης των αρχείων των οικοδομικών αδειών, με αφετηρία σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις, που ψηφίστηκε στη Βουλή.

«Οι φυσικοί φάκελοι των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τη θέση σε ισχύ του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των συνοδευτικών εγγράφων και των μελετών, ψηφιοποιούνται σε ηλεκτρονική μορφή και καταχωρούνται υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες μέχρι την 31η.12.2023. Η προθεσμία αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πάντως σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2025» αναφέρει η νέα νομοθετική ρύθμιση.

Σχετικά με την ψηφιοποίηση όλων των οικοδομικών αδειών, έργο που θα αναλάβει να υλοποιήσει το ΤΕΕ, ο Γιώργος Στασινός, πρόεδρος του ΤΕΕ δήλωσε στην «Καθημερινή» ότι «με δεδομένο ότι οι φάκελοι των οικοδομικών αδειών δεν υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή, δυσχεραίνοντας και την εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου, πρόκειται να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση των φακέλων όλων των οικοδομικών αδειών. Έχουμε ήδη προβεί στις πρώτες συζητήσεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και έχουμε θέσει ως στόχο να το έχουμε ολοκληρώσει εντός των επόμενων δύο ετών».

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου συνιστά επίσης ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο βρίσκεται πλέον σε ισχύ και προβλέπει την ψηφιοποίηση όλων των δικαιολογητικών που συνοδεύουν σήμερα μια αγοραπωλησία, με την επιπρόσθετη ανάγκη προσκόμισης εγγράφων, όπως η οικοδομική άδεια, ο πίνακας των χιλιοστών, η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου και τα σχέδια κατόψεων. Όσον αφορά την προσκόμιση δελτίου στατικής τρωτότητας, αυτή είναι απαραίτητη μόνον εφόσον στο ακίνητο έχει διαπιστωθεί αυθαιρεσία και έχει γίνει τακτοποίηση/νομιμοποίηση, στο πλαίσιο των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, «η ταυτότητα κτιρίου είναι όσο πιο ήπια γίνεται, από πλευράς απαιτήσεων σε έγγραφα, ώστε να μην επιβαρύνουμε άλλο ούτε τους μηχανικούς ούτε τους πολίτες. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που γίνει άπαξ για ένα ακίνητο η ταυτότητα, δεν θα χρειαστεί να επαναληφθεί στο μέλλον, όπως συμβαίνει σήμερα. Αν δηλαδή το ακίνητο μεταπωληθεί στο μέλλον, ο πωλητής δεν θα απαιτείται να συγκεντρώνει εκ νέου όλα τα σχετικά έγγραφα. Ταυτόχρονα, μόλις ψηφιοποιηθούν όλα τα στοιχεία, δεν θα είναι εύκολη η μελλοντική αυθαιρεσία», αναφέρει ο κ. Στασινός.

Το ακόμα σημαντικότερο είναι ότι προοδευτικά, η πλατφόρμα του ΤΕΕ για την ταυτότητα κτιρίου πρόκειται να διασυνδεθεί μελλοντικά με όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα για τα ακίνητα, όπως την αντίστοιχη πλατφόρμα για τις οικοδομικές άδειες, το κτηματολόγιο, τα αυθαίρετα και εντέλει και με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ενώ ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο αυτό να ισχύσει και με τους φορείς των δικτύων κοινής ωφελείας. Αυτό σημαίνει ότι οι επιμέρους δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε να αντλούνται τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία για κάθε ακίνητο για το οποίο πρόκειται να γίνει συμβολαιογραφική πράξη.

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο βρίσκεται πλέον σε ισχύ και προβλέπει την ψηφιοποίηση όλων των δικαιολογητικών που συνοδεύουν σήμερα μια αγοραπωλησία, με την επιπρόσθετη ανάγκη προσκόμισης εγγράφων, όπως η οικοδομική άδεια, ο πίνακας των χιλιοστών, η μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου και τα σχέδια κατόψεων.

Ψηφιακές λύσεις

Οι ψηφιακές λύσεις είναι η απάντηση της κυβέρνησης και των συναρμοδίων υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΥΠΕΝ στα όλο και διογκούμενα προβλήματα της διεκπεραίωσης συναλλαγών στην αγορά ακινήτων. Συμβολαιογράφοι και μηχανικοί αναμένεται να ηγηθούν, από επιτελικής πλευράς, της σχετικής προσπάθειας, καθώς θα έχουν κομβικό ρόλο στον χειρισμό και στη λειτουργία των νέων πλατφορμών που αναπτύσσονται, είτε από φορείς, όπως το ΤΕΕ, είτε από την ΑΑΔΕ.

Πως θα γίνει η ψηφιοποίηση των οικοδομικών αδειών

Η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπει ότι «η ψηφιοποίηση των φυσικών φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα e-Άδειες πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, στο φυσικό αρχείο των οποίων βρίσκονται οι εν λόγω φάκελοι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να ανατεθεί η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Διαδικασία υποβολής εγκρίσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση «οι κάθε είδους εγκρίσεις τρίτων φορέων που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια, χορηγούνται από αυτούς αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες . Οι εγκρίσεις αυτές είναι οι εξής:

 • Έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)/Σ.Α. Αιγαίου
 • Έγκριση Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.)/ΚΕ.Σ.Α. Αιγαίου/ΚΕ.Σ.Α. Μακεδονίας Θράκης
 • Έγκριση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.)
 • Έγκριση Περιφερειακού ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
 • Έγκριση Κεντρικού ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
 • Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας
 • Έγκριση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων)
 • Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Απαίτηση υποσταθμού ρεύματος από Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Έγκριση οριοθέτησης υδατορέματος
 • Έγκριση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
 • Έγκριση Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας για γη υψηλής παραγωγικότητας
 • Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης
 • Βεβαίωση Εταιρείας Παροχής Αερίου
 • Έγκριση ΔΕΗ για απόσταση από καλώδια υψηλής τάσης
 • Έγκριση υψομέτρου
 • Έγκριση οριοθέτησης αιγιαλού
 • Πρωτόκολλο αδυνάτου τακτοποίησης
 • Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων
 • Έγκριση υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας/Νοσοκομείου

Οι απαιτούμενες εγκρίσεις μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι «οι φορείς που χορηγούν τις παραπάνω εγκρίσεις υποχρεούνται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών, να δηλώσουν στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον τρόπο ηλεκτρονικής χορήγησης των ανωτέρω εγκρίσεων ως εξής:

1.Εφόσον διαθέτουν οι ίδιοι ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης αιτήσεων με πανελλαδική κάλυψη, παρέχουν διεπαφή διαλειτουργικότητας προς το σύστημα e-Άδειες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του άρθρου 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι κατ’ ελάχιστον οι εξής:

α) Υποβολή αίτησης με εφαρμογή κανόνων πληρότητας,

β) παρακολούθηση αίτησης σε επίπεδο οργανικής μονάδας και μέχρι φυσικού προσώπου,

γ) παρακολούθηση παρατηρήσεων και υποβολή συμπληρωματικής ή/και αναθεωρημένης αίτησης,

δ) παραλαβή ηλεκτρονικού αντιγράφου της αιτούμενης έγκρισης,

2.Αν δεν διαθέτουν ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης αιτήσεων με πανελλαδική κάλυψη, ο πάροχος του πληροφοριακού συστήματος e-Άδειες είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει υποσύστημα στο e-Άδειες, μέσω του οποίου να υλοποιούνται τα εξής:

α) Πρόσβαση με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης για όσους υπαλλήλους ορίσει η κάθε υπηρεσία,

β) διάθεση περιβάλλοντος/λειτουργικότητας απόδοσης δικαιωμάτων πρόσβασης στους υπαλλήλους/χρήστες της κάθε υπηρεσίας από τον διαχειριστή χρηστών της υπηρεσίας. Πρόσβαση στο συγκεκριμένο περιβάλλον/λειτουργικότητα έχουν οι διαχειριστές χρηστών της υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο Σύστημα Μητρώου Ελληνικού Δημοσίου (Απογραφή) ώστε να εκχωρούν το δικαίωμα πρόσβασης στο σύστημα e-Αδειες στους υπαλλήλους του φορέα τους,

γ) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης,

δ) αποτύπωση της διοικητικής δομής της υπηρεσίας με βάση γεωχωρικά δεδομένα,

ε) εφαρμογή κανόνων πληρότητας,

στ) παρακολούθηση αίτησης σε επίπεδο οργανικής μονάδας και μέχρι φυσικού προσώπου,

ζ) παρακολούθηση παρατηρήσεων και υποβολή συμπληρωματικής ή αναθεωρημένης αίτησης

η) παραλαβή ηλεκτρονικού αντιγράφου της αιτούμενης έγκρισης.

3.Μετά την επιλογή του τρόπου υποδοχής αιτημάτων και διαχείρισης εγκρίσεων που περιγράφεται στην παρ. 2, η υπηρεσία έκδοσης της έγκρισης και ο πάροχος του συστήματος e-Άδειες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την υλοποίηση των προβλέψεων των περ. α και β της παρ. 2 εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών.

4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων του παρόντος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων αυτών».

 

Πηγή : https://www.michanikos-online.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your Comment