Φέρων Οργανισμός από Χάλυβα

Τα μονώροφα κτίρια για βιομηχανικές και αποθηκευτικές χρήσεις αλλά και άλλες παραγωγικές εμπορικές ή αθλητικές δραστηριότητες, κυρίως όταν τα ανοίγματα είναι σχετικά μεγάλα , αποτελούν παραδοσιακό και προνομιακό πεδίο εφαρμογής φερόντων οργανισμών από χάλυβα. Τα κτίρια αυτά συνδέονται, κατά κανόνα με την απουσία ωφέλιμων φορτίων επί της οροφής τους και...

Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Στην Ελλάδα όπου το τσιμέντο είναι φθηνό και καλής ποιότητας , το οπλισμένο σκυρόδεμα είναι σήμερα το πιο συνηθισμένο υλικό για τα φέροντα στοιχεία μια κατασκευής. Για φέροντα οργανισμό (ο οργανισμός που μεταφέρει τα φορτία μιας κατασκευής στο έδαφος) χρησιμοποιείται πάντα οπλισμένο σκυρόδεμα. Το κυριότερο πλεονέκτημα του σκυροδέματος είναι η...

Λιθοδομές

Η κατασκευή της λιθοδομής αρχίζει ουσιαστικά με τις λατομικές εργασίες και την κατεργασία των λίθων, όπου η μεθοδολογία είναι ουσιαστικά αναλλοίωτη από την αρχαιότητα. Οι εξορυσόμενοι προς χρήση λίθοι πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν κανονική μορφή, να μην έχουν διάσταση σε οποιαδήποτε διεύθυνση μικρότερη των 15 εκατοστών και να...

Θεμελιώσεις

Ο σημαντικός ρόλος της θεμελίωσης στην επιτυχία της όλης κατασκευής ήταν γνωστό από αρχαιοτάτων χρόνων. Η θεμελίωση είναι το κατώτατο στοιχείο του φέροντος οργανισμόυ μέσω του οποίου το σύνολο των φορτίων μεταφέρεται στο έδαφος. Η μορφή της καταπόνησης των θεμελίων θεωρείται η ίδια όπως και των πλακών ή των δοκών...