Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 169378216000
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 169378216000
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 802072226
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ− ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συστήνεται με το παρόν καταστατικό Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «EgialeasCiv
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «EgialeasCiv» .
Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «EgialeasCiv SINGLE MEMBER P.C.» και ο ανωτέρω
διακριτικός τίτλος αποδίδεται «EgialeasCiv».