ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι τοπογραφικές εργασίες έχουν πια υπερβεί την απλή λήψη μετρήσεων υπαίθρου και εν συνεχεία την γραφική του απόδοση σε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα CAD. Ο σύγχρονος μηχανικός μπορεί να συλλέξει χωρικές πληροφορίες από δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες, χωρικές βάσεις δεδομένων, διαδικτυακές βάσεις δεδομένων κ.τ.λ δίνοντας ευρύτερη διάσταση στην επιστήμη της τοπογραφίας

Στις περισσότερες εργασίες, κάθε τοπογραφικό διάγραμμα θα πρέπει να αποτυπώνεται στο Εθνικό Σύστημα Αναφοράς Ε.Σ.Γ.Α. 87 και σπανιότερα μπορεί να αποτυπωθεί μία έκταση και σε ανεξάρτητο σύστημα αναφοράς. Οι κλίμακες αποτύπωσης που χρησιμοποιούνται συνήθως για οικόπεδα είναι 1:200 ή 1:500 και για αγροτεμάχια είναι 1:1000 ή 1:2000. Ανάλογα με τη θέση μιας ιδιοκτησίας διαφοροποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές. Συνολικά διακρίνονται πέντε πιθανές θέσης μιας ιδιοκτησίας.

  • Εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού και εκτός ζώνης
  • Εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού και εντός ζώνης
  • Εντός οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων
  • Εντός οικισμών προ του 1923 χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο
  • Εντός σχεδίου πόλεως

Οι συντεταγμένες είναι απαραίτητες ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να προσδιορίσει άμεσα την ιδιοκτησία του ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, με ακρίβεια μερικών χιλιοστών. Για ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά είναι μία περιεκτική τοπογραφική μελέτη, είναι απαραίτητο να εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

  1. Μετρήσεις πεδίου με GPS ή με Γεωδαιτικό Σταθμό ή και με συνδυασμό και των δύο.
  2. Εργασία γραφείου (επεξεργασία και έλεγχος της ποιότητας των μετρήσεων, σχεδιαστική απόδοση).
  3. Έρευνα του μηχανικού περί αρτιότητας – οικοδομησιμότητας του ακινήτου, όρων δόμησης, κλπ.