ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Αυθαίρετη κατασκευή ορίζεται κάθε κατασκευή ή εγκατάσταση , η οποία εκτελείται ή έχει εκτελεστεί χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, ή κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων ή με βάση άδει που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε.

Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ορίζεται κάθε μεταβολή της χρήσης για την οποία δεν έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια (άδεια δόμησης)  

Ως πολεοδομικές παραβάσεις ορίζονται οι εξής:

  • Κάθε κατασκευή που έχει εκτελεστεί κατά παράβαση εκ δοθείσας οικοδομική άδειας
  • Η αλλαγή χρήσης χώρων του κτιρίου από κύρια σε άλλη επιτρεπόμενη στην περιοχή χρήση χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια.
  • Η αλλαγή χρήσης χώρων υπογείου από βοηθητική σε κύρια
  • Η μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών του διαγράμματος δόμησης σε ποσοστό 10% και έως 50 τ.μ.
  • Η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας που διενεργούνται χωρίς την προηγούμενη έκδοση της εν λόγο έγκρισης.
  • Η εκτέλεση εργασιών και εγκαταστάσεων κατά παράβαση διατάξεων του κτιριοδομικού κανονισμού
  • Οι εργασίες και κατασκευές της Κατηγορίας 3 της περίπτωσης γ’ του άρθρου 96 που δεν εντάσσονται στις περιπτώσεις του άρθρου 30 και της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/17

Υπαγωγή στον Νόμο είναι η υποβολή δήλωσης στο ηλεκτρονικό σύστημα βάση της οποίας εκδίδεται το ποσό υπολογισμού του ενιαίου προστίμου. Σύμφωνα με τον Ν. 4495/17 υπάρχουν 3 κατηγορίες (στάδια) Υπαγωγής ενός αυθαιρέτου. Η Αρχική Υπαγωγή στην οποία έχει καταβληθεί το παράβολο , η Οριστική Δήλωση Υπαγωγής όπου στην οποία έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 30 % του ενιαίου ειδικού προστίμου και τέλος η Περαιωμένη Υπαγωγή όπου έχει εξοφληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου και έχουν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα όλα τα δικαιολογητικά