ΕΚΔΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Άδεια Δόμησης είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Η Αρχιτεκτονική μελέτη των οικοδομών – κτιριακών έργων δηλαδή η γενική μελέτη των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρώπινων αναγκών στο χώρο. Η μελέτη περιλαμβάνει την συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων για την επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της οικονομίας του έργου, την επίλυση των λειτουργικών τεχνικών κα μορφολογικών προβλημάτων του έργου και την διατύπωση των προτεινόμενων λύσεων στ τεχνικές πληροφορίες ,με τη μορφή σχεδίων , πινάκων , τεχνικών προδιαγραφών κλπ και τέλος την πρόβλεψη για τη δαπάνη του έργου. Η αρχιτεκτονική μελέτη περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία :

  1. Διάγραμμα κάλυψης
  2. Σχέδια κατασκευής
  3. Σχέδια λεπτομερειών
  4. Σχέδια αποτύπωσης υπάρχουσας κατάστασης σε περίπτωση προσθήκης, επισκευής, διασκευής, διαρρύθμισης
  5. Τεχνική περιγραφή

 

Στατική Μελέτη

Η στατική μελέτη της φέρουσας κατασκευή είτε αναφέρεται σε ένα κτίριο ή σε ομάδες κτιρίων είτε αναφέρεται σε κτιριακό έργο ως μέρος οποιουδήποτε τεχνικού έργου παρέχει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες, με σκοπό την ασφαλή τεχνικοοικονομική κατασκευή του φέροντος οργανισμού του τεχνικού έργου. Η μελέτη περιλαμβάνει την εκπόνηση των υπολογισμών και τη σύνταξη των σχεδίων , πινάκων κλπ που απαιτούνται για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού, καθώς και εκτίμηση της προβλεπόμενης για την εκτέλεση δαπάνης. Η στατική μελέτη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :

  1. Τεύχος υπολογισμών
  2. Γενικά σχέδια φέρουσας κατασκευής
  3. Σχέδια λεπτομερειών

Μελέτες εγκατάστασης

Οι μελέτες εγκατάστασης συνιστούν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μελέτες, είτε αναφέρονται σε κτίριο, είτε σε συγκρότημα κτιρίων, είτε σε κτιριακό έργο τμήμα οποιουδήποτε τεχνικού έργου, παρέχουν τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και οδηγίες με σκοπό να κατασκευαστούν οι Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις του κτιριακού έργου με άρτιο τεχνικοοικονομικό τρόπο, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η κάθε μελέτη περιλαμβάνει την σύνταξη σχεδίων, περιγραφών και τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων θα κατασκευαστούν οι Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις και εκπονούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς κανονισμούς ή άλλους παραδεδεγμένους διεθνώς.