ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρηση αποτελεί μια μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου ή τμήματος κτηρίου, με στόχο την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου. Ως εκ τούτου για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνει η ενεργειακή αξιολόγηση με συγκεκριμένες παραδοχές.

Το πλαίσιο αυτό είναι ουσιαστικά ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης (Κ.Εν.Α.Κ.) και οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.). Εκεί περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού αλλά και οι παραδοχές που πρέπει να λαμβάνονται στη διαδικασία όπως το προφίλ λειτουργίας κάθε χρήσης , τα χαρακτηριστικά των καυσίμων, δεδομένα για τις αποδόσεις των εγκαταστάσεων κλπ.

Το τελικό ζητούμενο της ενεργειακής επιθεώρησης, το οποίο θα αποτυπωθεί και στο ενεργειακό πιστοποιητικό, είναι η κατάταξη του κτηρίου αναφορικά με την ενεργειακή του κατανάλωση.

Η διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα :

  • ΒΗΜΑ 1 : Ανάθεση της ενεργειακής απόδοσης
  • ΒΗΜΑ 2 : Επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη
  • ΒΗΜΑ 3 : Ηλεκτρονική καταχώρηση (αριθμός πρωτοκόλλου)
  • ΒΗΜΑ 4 : Διενέργεια αυτοψίας στο ακίνητο
  • ΒΗΜΑ 5 : Εκτέλεση υπολογισμών
  • ΒΗΜΑ 6 : Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης ακινήτου
  • ΒΗΜΑ 7 : Δημιουργία προτεινόμενων επεμβάσεων
  • ΒΗΜΑ 8 : Υποβολή στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΚΑ
  • ΒΗΜΑ 9 : Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού